Monday, August 4, 2014

Happy Birthday President Obama

Happy fifty-third birthday Mr. President.

Photo by Ted Soqui © 2009
President Obama in the OC.